Pravidlá korektného správania sa na tomto portáli.


Pravidlá prípustnosti slov pre scrabble, zdroj: Slovenský Spolok Scrabble.

Povolené slová:

 1. Povolené sú len celé slová (nie časti slov - prefixy, sufixy, napr. v zloženinách prvá časť a pod.) uvedené v V ďalšom texte sa PSP, KSSJ, SSSJ, SCS a SSJ označujú ako povolené slovníky. Aktuálna verzia platných slovníkov je na slovnik.juls.savba.sk.
  Verzia týchto slovníkov + OGS (Ortograficko-gramatický slovník) - pozor, nie je to pre nás platný slovník, používa sa len na overenie tvarov slov, ktoré musia byť uvedené v niektorom platnom slovníku!
  Ak uvedená stránka nejde, núdzovo sa dá použiť aj link http://slovnik.azet.sk/pravopis/
  Skratku PSP má aj PRÍRUČKA slovenského pravopisu, tá však pre nás platná nie je!
  Vytvorené slová môžu byť v ľubovoľnom tvare vytvorenom v súlade s pravidlami skloňovania podstatných mien, prídavných mien, zámien, čísloviek, časovania slovies a stupňovania prídavných mien a prísloviek (v ďalšom texte "ohýbanie" slov). Pri slovesách sú platné tvary:
 2. Správne tvary mnohých slovies nájdete v knihe Lingvistický slovník od Jozefa Mistríka. Pozrite si str.276 a str.277.
 3. Povolené tvary slovies podľa Slovenského spolku Scrabble...
 4. Vytvorené slová musia byť aspoň dvojpísmenové a súčasne nesmú patriť do kategórie nepovolených slov.
 5. Slovesá vytvorené slovotvornými predponami, napr. do-, od-, vy-, za-, v-, u-, s-, o-, z-, pre-, pod-, pri-, zo-, po-, roz-, ob-, na- a ďalšie, sú povolené len vtedy, ak sa nachádzajú aspoň v jednom z povolených slovníkov. Aj pri takýchto slovesách sa môžu tvoriť tvary uvedené v bode 1.
 6. Všetky povolené slovesá so záporovou morfémou ne- (tu však nemožno vytvoriť slovesné podstatné meno, napr. neurobenie).
 7. Prídavné mená a príslovky ak sú takéto slová uvedené v niektorom z povolených slovníkov.
 8. Prídavné mená v 1. páde sú prípustné ako s í resp. i, tak aj s ý resp. y na konci (samozrejme v súlade s ďalšími pravidlami gramatiky...).
 9. Solmizačné slabiky.
 10. Názvy písmen gréckej abecedy v základnom tvare, a to: alfa, beta, gama, delta, epsilon, zéta, éta, théta, iota (a aj fonetický prepis ióta), kapa, lambda, mí, ní, ksí, omikron, pí, ró, sigma, tau, ypsilon, fí, chí, psí, omega. Pri hre možno vytvoriť len takéto slová ako názvy písmen gréckej abecedy. Sú nesklonné okrem tých, ktoré sú uvedené v povolených slovníkoch, napr. alfa (2. pád mn.č. álf), beta (2. pád mn.č. biet), gama (2. pád mn.č. gám), delta, omega (2. pád mn.č. omeg) ...
 11. Dvojpísmenové výrazy, ktoré sú uvedené v prílohe Zoznam platných 2-písmenových výrazov. Iné dvojpísmenové výrazy nie je možné vytvoriť.
 12. Trojpísmenové výrazy, ktoré sú uvedené v prílohe Zoznam platných 3-písmenových výrazov. Iné trojpísmenové výrazy nie je možné vytvoriť.
 13. Všetky základné a radové číslovky, všetky zlomkové číslovky, násobné číslovky utvorené spojením základnej číslovky a morfémy -krát tvoriace jedno slovo, všetky číselné podstatné mená označujúce číslice. Ostatné číslovky sú povolené, ak sú uvedené aspoň v jednom z povolených slovníkov.
 14. Nasledujúce slová:
 15. Všetky názvy chemických prvkov, pričom sa vychádza zo zoznamu slovenských názvov chemických prvkov. Tieto slová možno skloňovať. aktínium, amerícium, antimón, argón, arzén, astát (-u), bárium, berkélium, berýlium, bizmut, bór, bórium, bróm, cér (-a/-u), cézium, cín, curium, disprózium, draslík, dubnium, dusík, einsteinium, erbium, európium, fermium, fluór, fosfor, francium, gadolínium, gálium, germánium, hafnium, hasium, hélium, hliník (používa sa aj alumínium), holmium, horčík (používa sa aj magnézium), chlór, chróm, indium, irídium, jód, kadmium, kalifornium, kobalt, kremík, kryptón, kyslík, lantán (-u), lawrencium, lítium, lutécium, mangán, meď, meitnerium, mendelevium, molybdén, neodým (-u), neón, neptúnium, nikel, niób (-u), nobelium, olovo, ortuť, osmium, paládium, platina, plutónium, polónium, prazeodým (-u), prométium, protaktínium, rádium, radón (-u), rénium, ródium, rubídium, ruténium, ruterfordium, samárium, seaborgium, selén, síra, skandium, sodík, striebro, stroncium, tálium, tantal, technécium, telúr, terbium, titán, tórium, túlium, uhlík, urán, vanád, vápnik (používa sa aj kalcium, o kalciu), vodík, wolfrám (-u), xenón, yterbium, ytrium, zinok, zirkónium, zlato, železo Skloňovanie: Názvy zakončené na -um sa skloňujú podľa vzoru múzeum, teda nobelium, bez nobelia atď.
 16. Názvy písmen slovenskej abecedy – áčko, béčko, céčko, déčko, éčko, efko, géčko, háčko, cháčko, íčko, jéčko, káčko, elko, emko, enko, óčko, péčko, erko, esko, téčko, účko, véčko, iksko (aj ixko), ypsilon a zetko. Tieto slová možno skloňovať podľa vzoru mesto (okrem ypsilon – vzor dub).
 17. Privlastňovacie prídavné mená vytvorené od osobných a zvieracích podstatných mien mužského a ženského rodu podľa vzoru matkin, otcov (napr. otcove, matkine, pávove) a živočíšne prídavné mená skloňujúce sa podľa vzoru páví(nie sú tam uvedené všetky, je to len na ukážku).
 18. Zvratné slovesá, od ktorých možno samostatne použiť aj sloveso a samostatne aj zvratnú časticu, a predložkové spojenia, ktoré možno takisto samostatne použiť (napr. do červena).
 19. Názvy tónov zvýšených alebo znížených o poltón (fis, cis, gis, dis, ais, eis, his, es, as, des, ges, ces, fes, hes) - tie sa však neskloňujú
 20. Ak rôzne slovníky uvádzajú pri platnom slove rôzne tvary skloňovania alebo časovania, sú platné všetky tieto tvary.
  Správnosť tvarov vzniknutých skloňovaním a časovaním (nie však celková platnosť slova) sa dá overiť aj v Ortograficko-gramatickom slovníku
 21. Kvalifikátor "len v spojení" nehrá žiadnu úlohu pri posúdení platnosti slova.
 22. Platné sú aj slová obsahujúce pismená Q a W, ak sa tieto písmená použijú ako žolík.

Nepovolené slová:

 1. Všetky vlastné mená (mená, zemepisné, astronomické názvy, teda slová, ktoré sa píšu s veľkým začiatočným písmenom); nie však slová od nich odvodené (napr. slovenský), ktoré sú uvedené v Pravidlách slovenského pravopisu časť Názvy obcí na Slovensku;
 2. jednopísmenové výrazy;
 3. skratky (napr. tzv.) a skratkové slová (napr. DIN, RAR, CD);
 4. značky (km, hl), chemické značky prvkov a vzorce zlúčenín;
 5. citoslovcia;
 6. rímske číslice;
 7. dvojhlásky;
 8. všetky slová, označené týmito štylistickými kvalifikátormi: Ak sa určité slovo nachádza v PSP a zároveň aj v KSSJ , SCS alebo SSJ, pričom v KSSJ a v SSJ je slovo označené ako nepovolené slovo (označené ako slang., subšt., nár., vulg., etnogr., poet., niž. hovor.), ide o povolené slovo. Teda všetky slová, ktoré sa nachádzajú v PSP, časť Pravopisný a gramatický slovník, sú povolené slová.
  Ak je nejaké slovo podľa SSJ platné, ale zároveň podľa KSSJ, PSP alebo SCS je neplatné (teda je v nich označené kvalifikátormi slang., nár., subšt., vulg., niž. hovor., poet., etnogr., zastar., arch., správ.), slovo nie je povolené. Pri slove, ktoré je v SSJ, treba teda skontrolovať, či jeho platnosť nerušia novšie slovníky (KSSJ, SCS a PSP), ale súčasne neobnovuje jeho platnosť SSSJ - v takom prípade je slovo uvedené ako platné v bode 15 Povolené slová.
 9. Ak je slovo len v KSSJ alebo SSSJ, pričom je uvedené, že správ. (správne) je iné slovo, toto pôvodné slovo je neplatné.
 10. Slová vytvorené od zvieracích podstatných mien mužského rodu v nominatíve (prvom páde) plurálu pridaním koncovky -i. Napr. pri slove sob je povolený tvar soby, ale tvar sobi je nepovolený. Platné sú však slová, ktoré sa používajú na pomenovanie osôb v prenesenom význame aj keď tvar nominatívu plurálu s pádovou príponou - i (napr. somár, somári) nie je uvedený v slovníku, napr. sup, supi.
 11. Jednotlivé časti viacslovných spojení (ktoré sú v slovníkoch celé uvedené červeným ako jedno heslo), ktoré sa nevyskytujú ako samostatné slová (napr. zo slova tabula rasa nie je možné samostatne použiť slovo tabula, rasa možno použiť len preto, lebo má aj iný význam).
 12. Výrazy obsahujúce iné znaky ako písmená (napr. trma-vrma) a ich časti.
 13. Všetky slová vytvorené v rozpore s pravidlami slovenskej gramatiky (napr. nepovolené tvary pri neosobných slovesách, vytvorenie rozkazovacieho spôsobu od modálnych slovies môcť, musieť, smieť, vytváranie trpného príčastia od niektorých slovies a pod.)
 14. Pokiaľ je slovo v ktoromkoľvek z platných zdrojov označené ako hromadné (hromad.), nie je prípustné vytvárať tvary množného čísla. Ak je slovko v tom istom význame uvedené v inom platnom slovníku bez tohto kvalifikátora, možno použiť aj ďalšie tvary.
 15. Pokiaľ to nie je výslovne uvedené inak, pre nedokonavý tvar slovesa sú platné tie isté kvantifikátory ako pre jeho dokonavý tvar (ktorý býva obvykle uvedený ako prvý).
 16. slová smena, sväz, oxyd (+ od toho vsetky odvodene - dioxyd, oxydovať...), svitok a pod. - boli nahradené slovami zmena, zväz, oxid (dioxid, oxidovať...), zvitok a pod.

Touto farbou sú vyznačené moje doplnky do pôvodných prevzatých pravidiel.

A touto zase zmeny spojené so zavedením nových slovníkov - SSJ a SCS, platné je od 1.3.2007

Zmeny po zverejnení online verzie SSSJ A-G, H-L, u nás platné od 1.7.2014